سرای محله منطقه 12

سرای محله هرندی

خیابان هرندی ساختمان سابق ناحیه 4

نمایش روی نقشه
سرای محله قیام

خیابان ری زیر پل ری خیابان ادیب نبش کوچه النگ

نمایش روی نقشه
سرای محله فردوسی

میدان امام خمینی خیابان فردوسی کوچه بانک ملی

نمایش روی نقشه
سرای محله سنگلج

خیابان وحدت اسلامی بازارچه ترخانی کوچه مغفوری

نمایش روی نقشه
سرای محله دروازه شمیران

خیابان کفایی امانیکوچه شاهرودی نرسیده به دانشگاه کوچه شیر علی بن بست حاج محبوب

نمایش روی نقشه
سرای محله پامنار

خیابان مصطفی خمینی خیابان یرهمهمیدان حکیم

نمایش روی نقشه
سرای محله بهارستان

خیابان بهارستان خیابان ظهیر الاسلامکوچه جوادی

نمایش روی نقشه
سرای محله بازار

خیابان وحدت اسلامی بازارچه طرخانی کوچه مغفوری

نمایش روی نقشه
سرای محله امام زاده یحیی

خیابان ری نرسیده به امین حضور کوچه ابشار غربی

نمایش روی نقشه