پایانه های مسافربری

ایستگاه راه اهن تهران

میدان راه اهن

نمایش روی نقشه
ترمینال شمال(بیهقی) سالن انتظار

ترمینال شمال(بیهقی)سالن انتظار

نمایش روی نقشه
ترمینال شمال(بیهقی) ساختمان رویال سفر
ترمینال شمال(بیهقی) ساختمان رویال سفر
نمایش روی نقشه
ترمینال غرب

ترمینال غرب بخش شرقی سالن انتظار

نمایش روی نقشه