فرهنگ سراهای منطقه 10

فرهنگسرای عطار

میدان بریانك، خیابان شهید دعوتی،‌ خیابان شهید امیرقلی

نمایش روی نقشه