کتابخانه های منطقه 13

کتابخانه و قرایت خانه ایرانمهر (شهید منتظری)
میدان امام حسین خیابان تهران نو خیابان ایرانمهر جنب ناحیه 1 شهرداری
نمایش روی نقشه
کتابخانه وحدت

خیابان پیروزی خیابان پنجم نیروی هواییانتهای خیابان جنب ساختمان شهرداری ناحیه 2

نمایش روی نقشه
کتابخانه روح الله (دیجیتالی)
خابان پیروزی خیابان کوکاکلاانتهای 21 متری دهقان مجتمع فرهنگی روح لله
نمایش روی نقشه
کتابخانه امام خمینی

میدان امام حسین خیابان 17 شهریور خیابان خشکبارچی بوستان خیام

نمایش روی نقشه