کتابخانه های منطقه 12

کتابخانه فردوسی

میدان شوش خیابان ری خیابان انبر گندم

نمایش روی نقشه
کتابخانه دردار

خیابان ری خیابان دردار شرقی کوچه اعتماد

نمایش روی نقشه
کتابخانه خواجوی کرمانی
خیابان شوش میدان شهید هرندی خیابان هرندی بوستان خواجوی کرمانی
نمایش روی نقشه
کتابخانه امام زاده یحیی
خیابان ری خیابان ابشار غربیکوچه هداوند پلاک 7
نمایش روی نقشه
کتابخانه مشارکتی هدایت
بالاتر از میان قیام کوچه رقیب دوست کوی باغ حسینیه هدایت
نمایش روی نقشه
کتابخانه ایت الله کاشانی (عود لاجان)

خیابان مصطفی خمینی بعد از سر چشمه کوچه شهید سجادی

نمایش روی نقشه